Professional Consultancy,

Delivered in Thailand

ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ (SMC) เป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศไทย เนื่องจากเราผสมผสานความเข้าใจในของตลาดและบริบทขององค์กรในประเทศไทยเข้าไว้กับทฤษฎีและความรู้ระดับสากล เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนและสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ให้แก่ลูกค้า


คณะที่ปรึกษาของศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาฯ ประกอบไปด้วยคณะที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการมืออาชีพที่ทำงานเต็มเวลา ร่วมกับคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา รวมถึงผลงานวิจัยและประสบการณ์ที่ได้รับการยอมรับในการช่วยพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและผู้บริหารระดับแนวหน้าของเมืองไทย


"ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์

ก่อตั้งโดยมีเป้าหมายเพื่อให้คำปรึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะทางธุรกิจที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ลูกค้า"


ศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ
ผู้ก่อตั้งศศินทร์

OUR VALUE

Expertise

บุคลากรของเราประกอบด้วยคณะที่ปรึกษามืออาชีพในด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรซึ่งทำงานเต็มเวลา ร่วมกับคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับแนวหน้าของประเทศไทย

Consulting insights

ผสมผสานความเข้าใจในบริบทขององค์กรในประเทศไทยเข้าไว้กับทฤษฎีและความรู้ระดับสากล เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนและสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ให้แก่ลูกค้า

Client satisfaction

รับประกันความพึงพอใจของลูกค้า โดยการให้คำปรึกษาที่สมบูรณ์บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริงอย่างมืออาชีพ

Partnership approach

การทำงานในรูปแบบพันธมิตร ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพของข้อเสนอแนะที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง รวมถึงสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

รศ.ดร. ชัยพงษ์ พงษ์พานิช

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ชัยพงษ์มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการให้คำปรึกษาทางด้านการบริหาร อาทิ การพัฒนากลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การบริหารจัดการ supply chain กลยุทธ์การตลาด การควบรวมกิจการ กลยุทธ์การตลาด การบริหารตราผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การขยายธุรกิจ และการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นต้น รศ.ดร.ชัยพงษ์มีประสบการณ์ทางด้านที่ปรึกษาในหลายประเทศ เช่น ประเทศจีน ญี่ปุ่น เดนมาร์ก เวียดนาม บังคลาเทศ สิงคโปร์ อังกฤษ และประเทศไทย โดยก่อนหน้านี้ รศ.ดร.ชัยพงษ์ทำงานให้กับบริษัท McKinsey & Company ณ สำนักงานกรุงเทพฯ


รศ.ดร.ชัยพงษ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นนักวิจัยของภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge) ประเทศอังกฤษ โดยงานวิจัยมุ่งเน้นด้านการพัฒนากระบวนการและขั้นตอนการตัดสินใจประเด็นทางยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ อีกทั้งให้บริการทางที่ปรึกษาแก่บริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำในประเทศอังกฤษหลายบริษัท นอกจากนี้รศ.ดร.ชัยพงษ์ยังมีผลงานเป็นผู้แต่งหนังสือคู่มือเพื่อการตัดสินใจเลือกที่ตั้งสำหรับการผลิตโดยได้รับการสนับสนุนจาก UK Department of Trade and Industry


รศ. ดร. ชัยพงษ์ จบการศึกษาปริญญาเอกสาขา Manufacturing & Management จาก University of Cambridge, UK ปริญญาโทสาขา Production Engineering จาก Kyushu Institute of Technology, Japan และปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล – เกียรตินิยมเหรียญทองอันดับหนึ่งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ธนา ศิริวัลลภ

ผู้อำนวยการโครงการ

คุณธนา ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโครงการ (Project Director) ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์มากกว่า 33 ปี ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการดำเนินงานทางด้าน Performance Management อีกทั้ง คุณธนา ยังเป็นที่ปรึกษากลยุทธ์ทางด้านการตลาด และด้านธุรกิจ ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก


คุณธนาเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการโครงการที่ปรึกษาต่าง ๆ ของบริษัท PricewaterhouseCoopers Consulting จำกัด มากว่า 10 ปี และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการให้กับบริษัท Total Access Communication จำกัด คุณธนา จบการศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จาก Emporia State University, Kansas, USA ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​พฤทธิพร นครชัย, CFA

ผู้อำนวยการโครงการ

คุณพฤทธิพร เป็นผู้อำนวยการโครงการ (Project Director) และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการองค์กร การบริหารผลงานองค์กร และการออกแบบระบบค่าตอบแทนจูงใจแก่ผู้บริหาร โดยมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 25 ปี นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์ และการนำกลยุทธ์มาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมโดยใช้แนวทาง Balanced Scorecard การวิเคราะห์การเงินและการลงทุน รวมทั้งการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และอุตสาหกรรม โดยมีผลงานการให้คำปรึกษาแก่องค์กรมากมายทั้งในภาคเอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหน่วยงานกำกับดูแลทั้งในประเทศ และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ยุโรป และประเทศในแถบแคริเบียน


ก่อนหน้านี้ คุณพฤทธิพร เป็นที่ปรึกษาอาวุโสอยู่ที่ บริษัท PricewaterhouseCoopers และหัวหน้าฝ่ายการบริหารปรับปรุงผลงานที่บริษัทที่ปรึกษา Hewitt Associates และเป็นรองประธานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายเลขานุการณ์คณะกรรมการบริษัท ที่กลุ่มสถาบันการเงิน Tisco จำกัด (มหาชน) โดย คุณพฤทธิพร จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขานโยบายเศรษฐศาสตร์ (Economic Policy) จาก Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา ระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ คุณพฤทธิพรได้การรับรองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ในระดับสากล (Chartered Financial Analyst: CFA) อย่างเป็นทางการ จาก Association of Investment Management and Research (AIMR) ประเทศสหรัฐอเมริกาณัฐสร บุญถนอม

ผู้อำนวยการโครงการ

คุณณัฐสร ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโครงการ (Project Director) ประจำศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปรึกษามากว่า 17 ปี ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ การวางแผนกลยุทธ์บริษัทในระดับนานาชาติ การวางแผนกลยุทธ์ดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงองค์กรด้านดิจิทัล การวางแผนการลงทุนและการเงิน การวางแผนการตลาด การบริหารบุคลากรและการพัฒนาองค์กร ให้กับทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงบริษัทข้ามชาติที่อยู่ในรายชื่อ Fortune 100 & 500 ของโลก


ก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมงานที่ศศินทร์ คุณณัฐสรได้ทำงานเป็นที่ปรึกษาอาวุโสให้กับ Mercer และสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ในด้านกลยุทธ์ แผนการตลาด การเงิน การบริหารความเสี่ยง และทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ ในหลายอุตสาหกรรม คุณณัฐสรมีความเชี่ยวชาญใน อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการเงิน อุตสาหกรรมค้าปลีก อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โครงสร้างพื้นฐาน และอื่นๆ อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการความเสี่ยงที่ ABN AMRO อีกด้วย


นอกจากนี้ ปัจจุบันคุณณัฐสรเป็นกรรมการอิสระให้กับบริษัทในอุตสาหกรรมค้าปลีกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังเป็นอาจารย์พิเศษด้านกลยุทธ์ในหลายองค์กรและมหาวิทยาลัย คุณณัฐสรเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจระดับโลก Moot Corp Competition ที่ Texas รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจระดับเอเชีย Asia Moot Corp Competition ที่ Hawaii และรางวัลพระราชทานฯชนะเลิศการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจระดับประเทศไทย Bangkok Business Challenge คุณณัฐสรจบการศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดร. มยุขพันธุ์ ไชยมั่นคง, PCM

ผู้อำนวยการโครงการ

ดร.มยุขพันธุ์ ดำรงตำแหน่ง Project Director ประจำศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณมยุขพันธุ์มีความเชี่ยวชาญในด้านการวางกลยุทธ์ธุรกิจ การจัดทำ Strategic roadmap กลยุทธ์การตลาดและการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรชั้นนำต่าง ๆ ของประเทศไทย รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยตลาด การพัฒนาโมเดลการเงิน โดยมีประสบการทำงานกว่า 20 ปี


ดร.มยุขพันธุ์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกบริหารธุรกิจ จาก Newcastle Business School, University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาโทสาขาการเงิน จาก Australian School of Business, University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย และปริญญาตรี วิศวกรรมกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับการรับรองเป็น Professional Certified Marketer (PCM) จาก American Marketing Association ประเทศสหรัฐอเมริกาและผ่านหลักสูตร Advanced School of Marketing Research จาก University of Georgia ได้รับ Certificate in Data driven Marketing จาก Cornell University และหลักสูตร Strategic Marketing จาก National University of Singaporeณรัล ลีลามานิตย์

ผู้อำนวยการโครงการ

คุณณรัล ลีลามานิตย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ (Project Director) ประจำศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณณรัล มีความรู้และความเชี่ยวชาญรวมถึงประสบการณ์ทางด้านการจัดทำแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ แผนการตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจเพื่อเข้าสู่ธุรกิจใหม่ รวมไปถึงแผนการลงทุนระหว่างประเทศให้กับทั้งภาครัฐและเอกชนไม่ว่าจะเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศไทยและบริษัทข้ามชาติที่อยู่ในรายชื่อ Fortune 100 ของโลก


ก่อนที่จะเข้าร่วมกับศศินทร์ คุณณรัลเคยทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการเงินที่ธนาคารเพื่อการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งในห้า ย่านแมนฮัตตัน ณ นครนิวยอร์ค โดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนลูกค้าและองค์กรในตลาด EMEA


คุณณรัลจบการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านการบริหารธุรกิจ (MBA) จาก Thunderbird the School of Global Management ซึ่งมีเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของอเมริกาทางด้าน International Business หลักสูตรด้านการลงทุนภาครัฐและเอกชนจาก Harvard-Kennedy School, Harvard University และปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การค้าและการเงินระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกี่ยวกับศศินทร์

ศศินทร์ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2525 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยความร่วมมือกันระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย The Kellogg School of Management ของมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น และ Wharton School ของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย นอกจากนี้ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ยังเป็นสถาบันแห่งแรกในไทยที่ได้รับการรับรองจากสมาคมเพื่อพัฒนาวิทยาลัยธุรกิจ (Association to Advance Collegiate Schools of Business)