บริการของเรา

SMC เพื่อให้บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาในหลากหลายรูปแบบครอบคลุมมิติที่สำคัญต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนเชิงนโยบายและการดำเนินงานขององค์กร นำไปสู่การยกระดับและเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับลูกค้า ซึ่ง SMC มีเป้าหมายในการให้คำปรึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะที่สามารถปฏิบัติได้จริง มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลต่อลูกค้าของเราเป็นสำคัญ โดยขอบเขตการให้บริการของ SMC สามารถจำแนกออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้


DO THE BEST WORK
AND GROW TOGETHER