การนำแพลตฟอร์มมาใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจในปัจจุบัน
30 August 2021

การมองหาโอกาสทางธุรกิจด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ Market Landscape

https://sasinconsulting.com/wp-content/uploads/2021/09/Cast-study-1-Market-opportunity-Tofusan_Oh-Veggie_Divana_FINAL-1.pdf

by Sapol Laiwejpithaya